Pomoćna aplikacija za oblikovanje kandidacijskih lista