Izbori za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora

Izbori za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora provode se na temelju i u skladu s Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora  i obvezatnim uputama Izbornog povjerenstva. Članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Za člana vijeća gradskih četvrti i člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori. U vijeća gradskih četvrti bira se broj članova utvrđen Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora.
Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom tako da cijelo područje gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Kandidacijske liste za izbor članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora mogu predlagati registrirane političke stranke i birači. Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka. Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti potpise birača s prijavljenim prebivalištem na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora za koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača.
Podatke o potrebnom broju potpisa birača za podnošenje kandidacijske liste za izbor članova pojedine gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora Izborno povjerenstvo objavilo je na svojoj internetskoj stranici, sukladno Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora. Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuje Gradska skupština Grada Zagreba.
 
Izborno povjerenstvo:
 • brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
 • obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove vijeća,
 • propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća,
 • propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,
 • na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
 • određuje biračka mjesta,
 • imenuje i raspušta biračke odbore za izbor članova vijeća,
 • nadzire rad biračkih odbora,
 • ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
 • nadzire pravilnost izborne promidžbe,
 • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na područjima gradskih četvrti, odnosno mjesnih odbora,
 • objavljuje rezultate izbora za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora
 • određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i visinu naknade članova stručnog tima
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.