Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Članovi u Europski parlament iz Republike Hrvatske biraju se na temelju općeg, slobodnog i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.
Izbori se održavaju tijekom posljednje godine petogodišnjeg mandata Europskog parlamenta u izbornom roku koji odredi Vijeće Europske unije. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske donosi predsjednik Republike Hrvatske.
Pravo birati na ovim izborima imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina, te državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, ako nadležnom tijelu koji vodi registar birača podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora.
Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora zateknu se na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birači lišeni slobode, glasuju na posebnim biračkim mjestima određenima u skladu s odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Pravo biti biran za člana u Europski parlament imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, te državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima ako zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje prava kandidiranja propisane Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani, pojedinačnom sudskom presudom ili administrativnom odlukom protiv koje je dopušten pravni lijek nisu lišeni prava na kandidiranje, te da su upisani u registar birača Republike Hrvatske.
Pravo predlaganja lista za izbor članova u Europski parlament imaju političke stranke samostalno, dvije ili više političkih stranaka i birači. Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 5000 potpisa birača. Prijedlozi lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.
Tijela koja provode izbore su Državno izborno povjerenstvo, županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, općinska i gradska izborna povjerenstva, te birački odbori.
Izborna promidžba počinje danom objave pravovaljano predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja birališta u 19,00 sati zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
Članovi u Europski parlament biraju se po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijalnom glasovanju. Teritorij Republike Hrvatske, uključujući biračka mjesta izvan granica Republike Hrvatske, čine jednu izbornu jedinicu.
Birači mogu glasovati samo jedanput i samo za jednu listu kandidata. Birač na glasačkom listiću može označiti jednog kandidata koji ima prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas).
Ustavnost i zakonitost izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i odredbama Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove u Europski parlament mogu podnijeti Državnom izbornom povjerenstvu političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati za članove u Europski parlament, najmanje 100 birača.
Financiranje izborne promidžbe na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske propisano je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19, 98/19 i 126/21).